RODOS ONİKİADA VE TÜRKLER

Rodos,İstanköy Ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı yaptığı açıklamada şunları söyledi;

RODOS ONİKİADA VE TÜRKLER

Rodos,İstanköy Ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı yaptığı açıklamada şunları söyledi;

RODOS ONİKİADA VE TÜRKLER
19 Kasım 2018 - 23:24

DOĞAN PREPOL POROVİÇ
Rodos,İstanköy Ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Dünya kamuoyunda Yunanistan’daki Türk Varlığının Batı Trakya’yla sınırlı olduğu algısı vardır. Bununla birlikte Rodos ve İstanköy ağırlıklı olmak üzere Onikiadalar’da yaşayan ve sayıları 6.000’ini geçen bir Türk nüfus da bulunmaktadır. Yunan makamları, 1923 yılında Lozan Barış Antlaşması imzalandığında Onikiadalar’ın İtalyan yönetimi altında bulunduğu gerekçesiyle söz konusu soydaşlarımızın kültürel kimliğini tanımamış bulunmaktadır.

Rodos,İstanköy Ve Onikiadalarda yaşamakta olan Türklerin; Vatandaşlık, Türkçe Öğrenme Hakkı, Din ve İbadet, Nefret ve Baskı Ortamı, Osmanlı Türklerinden Kalan Kültürel Mirasın Korunmasından kaynaklanan Sorunları ile Vakıflar Sorunu gibi sorunları vardır.

Adalarda yaşamakta olan Türklerin kültürel kimlikleri ile yaşamaları bir insanlık sorunu olarak görülmelidir. Hiçbir kültürel kimliğin yok edilmesi ya da görmezlikten gelinmesini doğru değildir

Türkiye Kamuoyuna Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan Türkleri Sorunları, 1996 yılından itibaren Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından duyurulmaya başlanmıştır.

Uluslararası kamuoyuna ise ilk kez İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesinde 2012 ve 2013 yılı başında alınan kararlar ile Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisine (AKPM) aktarılmıştır. Daha sonra,Türk Parlamenterleri’nin girişimi ile Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komisyonu’nun hazırladığı “The Sİtuation of the Greek Citizens of Turkish Descent in Rhodes and Kos” başlıklı rapor, 9 Mart 2012 tarihinde AKPM Daimi Komitesi tarafından kabul edilmiştir.

İstenilen düzeyde olmamasına karşılık raporda, Onikiadalar’da yaşayan soydaşlarımızın Türk kimliklerini serbestçe ifade edebilmeleri, Vakıfların yönetiminde söz sahibi olabilmeleri, Müftülük makamına işlerlik kazandırılması, okullarda Türkçe ve din bilgisi derslerinin başlatılması, kapalı camilerin ibadete açılması ve Yunan vatandaşlığını kaybeden Onikiadalılara vatandaşlıklarının iade edilmesine dair beklentilerine işaret

edilmiş bulunmaktadır.

Rodos ve İstanköy Türklüğünün Sorunları, sivil toplum örgütü düzeyinde de Uluslararası kamuoyuna ilk kez 26-27 Kasım 2013 tarihlerinde Cenevre’de yapılan Birleşmiş Milletler 6. Azınlık Sorunları Forumu’nda, derneğimiz tarafından aktarılmıştır. Forumda, Ada Türklerinin Türk Kimliği ile değil , Yunanistan tarafından halen 'Yunan Müslümanları' olarak kabule zorlandığı anlatılmış,ayrıca adalarda yaşayan Türkler'in ana dilde eğitim hakkından mahrum bırakıldığı, dini alanda ise 1972’den bu yana müftülük makamının boş olduğu belirtilmiştir.

Dernek olarak,7-11 Mayıs 2014 tarihlerinde Almanya’nın Flensburg kentinde gerçekleştirilen Federal Union of European Nationalities- Avrupa Halkları Federal Birliği (FUEN) 59. Kongresi’ne katılmış ve üyeliği onaylanmıştır. Bilindiği üzere,FUEN, Avrupa’da “You Are Not Alone-Yalnız Değilsiniz” şiarıyla 100 milyon nüfuslu ulusal azınlık haklarını savunan bir sivil toplum örgütü olarak görev yapmaktadır.

Kısaca şu söylenebilir; Rodos ve İstanköy Türklüğü, Türkiye’ye çok yakın olmakla birlikte son zamanlara değin oldukça unutulmuş bir görüntü vermekteydi.

Adalarda yaşamakta olan Türkler,bugün yok olma noktasına gelmiştir. Yunanistan’ın asimilasyon politikasına “dur” denmediği takdirde, kısa bir süre sonrasında Adalı Türklerden söz etmek olası olmayacaktır.

Ancak Onlar, Mübadele gibi geçmişte kalmış sızlayan bir yaramız değil, adalarda varlıklarını sürdürmeye çalışan bir avuç azınlıktır ve Onların giderek asimilasyonu, bir anlamda insanlığın ve kendine has bir kültürün yok edilmesi demektir. Bu çığlığa, Dünya Kamuoyu yanıt vermek zorundadır.

“Özgürlük, eşitlik ve adalet” tüm insanlık için evrensel değerleri ifade eden kavramlardır. Bu çerçevede adalar Türklüğünün ana dillerini öğrenme ve kullanma, ibadet özgürlüğü gibi sosyal ve kültürel hayatın başat değerlerini korumak ve sürdürmek gayretleri evrensel ve temel bir insanlık haklarıdır.

İşte bu bağlamda, yine ilk kez ulusal ve uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek üzere “Uluslararası Katılımlı Rodos ve İstanköy Türklüğü Sempozyumu,2014” düzenlemişti. Bu sempozyumda Rodos ve İstanköy Türklerinin kültürel kimlik sorunları Yunanistan-Türkiye ilişkileri temellinde işlenmiş ve kitaplaştırılmıştı.

Dernek,2014 yılından sonra da uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek üzere BM,AGİT,AVRUPA KONSEYİ gibi kurumlarda Rodos ve İstanköy Türklerinin sorunlarını duyurmaya çalışmaktadır.

“Uluslararası Rodos Ve İstanköy Türklüğü Sempozyumu,2018” iki gün sürecek.Sempozyumda “Avrupa’da Azınlık Hakları “,”Yunanistan’da Türklerin Azınlık Hakları”, “Rodos Ve İstanköy Türklerinin Güncel Sorunları” Ve “Rodos Ve İstanköy Türklüğünde Kültürel Aidiyet” konularında bildiriler sunulacaktır.Bunların yanında konuklara İzmir’i de tanıtıcaktır.

“Uluslararası Rodos Ve İstanköy Türklüğü Sempozyumu,2018” Rodos ve İstanköy Türkleri açısından şimdiye değin yapmakta olduğumuz çalışmaların arasında çok özel bir öneme sahip olacaktır. Bildiğim kadar bu sempozyum, Rodos ve İstanköy Türkleri üzerine yayınları dışında yabancı bilim kişi ve uzmanlarının bildirileriyle katıldığı ilk sempozyumdur

YORUMLAR

  • 0 Yorum